Podmienky

Ochrana osobných údajov v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou
K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo:
V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám.
Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie k poskytovaniu sociálnych služieb, zamestnávania a dôležitých informácii zverejňovaných na web stránke.
Všetci naši pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, fotodokumentácia z činností ZPMP vo Vranove nad Topľou.
Právne základy spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ZPMP vo Vranove n. T., s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.
Práva dotknutej osoby
Právo na prístup k osobným údajom – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V prípade, že od vás získavame fotografickú dokumentáciu pre potreby dokladovania o činnosti a našich aktivitách, môžete špecifikovať svoju požiadavku na aké účely môže byť fotodokumentácia zverejnená.
Právo na opravu osobných údajov – K tomu, aby sme o vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.
Právo na výmaz osobných údajov – Ak budú naplnené podmienky článku 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, môžete požadovať výmaz vašich osobných údajov a fotodokumentácie. O výmaz preto môžete žiadať napríklad, ak ste odvolali váš súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo fotodokumentácie, alebo v prípade, že vaše osobné údaje resp. fotodokumentáciu spracúvame nezákonne alebo sa pominul účel, na ktorý sme vaše osobné údaje a fotodokumentáciu spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Ak budú naplnené podmienky článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov a fotodokumentácie.
Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov – Ak spracúvame vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej v záujme ZPMP vo Vranove n. T., máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a vaše osobné údaje zmažeme.
Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov a fotodokumentácie je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov.
Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov a fotodokumentácie založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem byť opätovne kontaktovaný, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť.