Náš cieľ

  • vytvárať podnetné a aktivizujúce prostredie domova sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb a podporovať ich na ich ceste k čo najväčšej samostatnosti,
  • upevňovať a rozvíjať ich návyky a zručnosti potrebné pre zvládnutie kľúčových praktických činností, komunikácie a orientácie v bežných situáciách na verejnosti,
  • podporovať individuálny rozvoj prijímateľov sociálnych služieb,
  • poskytovať im príležitosti, aby sa mohli prejaviť ako individuality, rozvíjať svoju kreativitu, zručnosti a pracovné návyky,
  • zabezpečovať rozvoj chránenej dielne, ktorá môže poskytnúť zamestnanie tým najzručnejším prijímateľom sociálnych služieb,
  • spolupracovať s rodinou klienta a odľahčiť rodinu,
  • viesť DSS – PRC ako otvorené kooperujúce zariadenie, ktoré jednak vytvára príležitosti na kontakt svojich prijímateľov sociálnych služieb s verejnosťou, ale aj pozýva verejnosť, aby nachádzala cestu k prijímaniu ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením ako rovnocennej súčasti spoločnosti.
  • DSS – PRC poskytuje sociálne služby mladým ľuďom a dospelým sozdravotným znevýhodnením /prevažne mentálne postihnutie, autizmus, kombinované postihnutie a duševné znevýhodnenie/. Svoje služby poskytujeme ambulantnou formou.


Naše poslanie

je vytvárať šance pre ľudí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením na dosiahnutie všestranného individuálneho rozvoja v rámci vzdelávacích programov, tréningov a terapií v podmienkach domova sociálnych služieb a v chránenej dielni. Oslovovať verejnosť neformálnymi akciami, ktoré zbližujú oba svety. Chceme spolu vytvárať komunitu, kde z podpory slabších majú prospech všetci.Naša vízia

Našou víziou je svet, kde ľudia s mentálnym, kombinovaným, ale aj iným druhom zdravotného znevýhodnenia majú život taký, ako všetci ostatní – môžu pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, majú rodinný život a priateľov. Sú začlenení do spoločnosti, majú rovnaké práva, sú vypočutí a akceptovaní spoločnosťou takí, akí sú. Dostávajú príležitosti, aby podľa svojich daností dosiahli maximálne možnú mieru samostatnosti a nezávislosti.