Zmluvy

Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt: Rozvoj zručností zamestnancov Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove n. T