POSTUP A PODMIENKY PRIJATIA DO DSS -PRC

Prijímanie klientov do zariadenia prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s internou smernicou ZPMP vo Vranove nad Topľou, ktorá upravuje postup prijímania občanov do zariadenia.

V DSS – PRC sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe:

  • ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách  ambulantnou formou v sídle ZPMP na ulici Budovateľská 2561, 093 01 Vranov nad Topľou.O odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb rozhoduje príslušný vyšší územný celok.

K tomu, aby sa žiadateľ o sociálnu službu mohol stať klientom DSS - PRCje potrebné:


1. Dôsledne vyplniť tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a doložiť k nej prílohy. Tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa a potvrdzuje obvodný lekár.

2. Zaslať vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami na príslušný VÚC podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan s trvalým pobytom v územnom obvode prešovského kraja sa podáva na Úrad Prešovského samosprávneho kraja. Tlačivo žiadosti o posúdenie si žiadateľ môže stiahnuť na stránke PSK, prípadne mu ho poskytne naše zariadenie a zároveň žiadateľovi poskytneme aj poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie .


3. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia samosprávneho kraja o odkázanosti občana na sociálnu službu, občan doručí Prešovskému samosprávnemu kraju písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá musí obsahovať:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej trvalého pobytu,
  • názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si osoba odkázaná na sociálnu službu vybrala,
  • druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
  • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané Prešovským samosprávnym krajom.

Občan túto žiadosť doručí osobne alebo poštou.

Prešovský samosprávny kraj vo verejnom záujme zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tak, že požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby formou „Objednávky“ o poskytovanie sociálnej služby pre konkrétneho občana odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. 


4. Následne sa so zariadením spíše „ Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb“. Žiadosť môžete doručiť osobne do kancelárie DSS - PRC na ulici Budovateľská 2561, 093 01 Vreanov nad Topľou.

Bližšie informácie o tom, ako postupovať pri podávaní žiadostí o umiestnenie do DSS - PRC Vám poskytne: Mgr. Anna Jankivová – štatutárny zástupca. Ďalší postup prijatia klienta závisí od toho či je v danom čase v zariadení voľné miesto, alebo je kapacita plne obsadená. V prípade ak sú v zariadení všetky miesta obsadené bude žiadosť zaradená do poradovníka čakateľov.