Brožúry a publikácie

MakatonTáto publikácia sa týka jazykového programu, ktorý poskytuje základné prostriedky komunikácie a podnecuje jazykový vývoj u ľudí s komunikačnými problémami.

Makaton sa skladá zo slovníka základných pojmov, ktoré sa dieťa/dospelý učí spolu so symbolmi a hovorenou rečou. Makaton obsahuje základnú slovnú zásobu s približne 350 slovami/znakmi, ktoré sú usporiadané do 9 stupňov.

Každý stupeň obsahuje približne 35-40 slov. Okrem základnej slovnej zásoby je ešte doplnková(zdrojová) s obsahom 6000 pojmov, čo umožňuje utvorenie uceleného komunikačného systému.

Makaton umožňuje osobám s postihnutím riešiť komunikačný problém na ich vlastnej úrovni a ľahšie sa vyrovnať so stresom, ktorý prináša nemožnosť dorozumieť sa.

Oboznámenie príbuzných s programom Makaton umožní týmto ľuďom s mentálnym postihnutím lepšie sa vyjadrovať a pochopiť myšlienky a pocity toho druhého. A to je hlavným cieľom výučby Makatonu.

Chem sa učiť


Táto edukačná pomôcka je určená na primárne vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím. Edukačná pomôcka má charakter pracovných listov, pričom
jednotlivé časti zodpovedajú úrovniam intelektuálnej zrelosti prijímateľov sociálnych služieb, rozdelenej do troch svojpomocných skupín A,B,C. Výučba v každom stupni by mala byť z výkonnostného hľadiska prispôsobená konkrétnym schopnostiam prijímateľa sociálnych služieb. Po zvládnutí jednotlivých úrovní očakávame na základe takto pripraveného modelového vzdelávania postupnú migráciu k vyššiemu stupňu vzdelania.

SebaobhajovanieVšetky tri vzdelávacie manuály sú tvorené v ľahko čitateľnom texte pre skupiny samoobhajcov tvorené z prijímateľov sociálnych služieb. Tieto vzdelávacie materiály v ľahko čitateľnom texte sa venujú problematike Európskej únie, ľudským právam, problematiky prístupu k zamestnaniu a vzdelaniu. Taktiež obsahujú informácie z oblasti politiky. Zaoberajú sa zároveň zvyšovaním povedomia o veciach týkajúcich sa duševného zdravia a obsahujú aj praktické informácie pre inštruktorov.

Svety ľudí nepoznanýchTáto krátka brožúrka je výpoveďou umeleckého ponímania prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení v kreslení, modelovaní z hliny, v dramatoterapii, či v komunikácii prostredníctvom tanca. Je plná fotografického materiálu z umeleckých aktivít prijímateľov sociálnych služieb, ale aj výpoveďami matiek o to čo znamená byť matkou postihnutého dieťaťa.

Oci, mami, som iný, ale nie horšíTáto publikácia pozostáva z troch základných kapitol hlavne ako pomôcka pre rodičov postihnutých detí v krátkosti a zorientovať sa v problematike života s postihnutým dieťaťom, spoznať jeho vnímanie sveta, ale v neposlednej rade sa zaoberá súrodeneckými vzťahmi. A pri tom sú to práve súrodenci, ktorých často krát verejnosť prehliada bez povšimnutia.