Interná smernica o poskytovaní sociálnych služieb

I. ÚČEL A POUŽITIE DOKUMENTU  

 Domov sociálnych služieb – Polyfunkčné rehabilitačné centrum Vranov n. T. (ďalej len DSS – PRC)   poskytuje v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sociálne služby.  

Účelom tejto smernice je stanoviť jednotný postup pri:

- poskytovaní sociálnych služieb a vykonávaní sociálnej práce,

- sociálneho poradenstva,

- sociálnej rehabilitácie,

- pracovnej terapie,

- záujmovej činnosti,

- pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

- úschovy,

- tvorbe individuálnych plánov, plánov starostlivosti a plánov sociálnej rehabilitácie.

Zabezpečenie jednotných postupov na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby, pri napĺňaní podmienok kvality podľa zákona o sociálnych službách, prílohy č. 2 (hlavne v súvislosti s kritériom 2.2, 2.4) a vytváraní podmienok na zlepšovanie činností v DSS – PRC Vranov n. T. s prihliadaním na zlepšovanie kvality života klientov i zamestnancov DSS – PRC Vranov n. T.

II.   ZOZNAM SKRATIEK A DEFINÍCIÍ POJMOV

 2.1   ZOZNAM SKRATIEK  

DSS - PRC - Domov sociálnych služieb – Polyfunkčné rehabilitačné centrum

IP - individuálny plán  

IS   - interná smernica  

PS - plán starostlivosti

SMK - systém manažérstva kvality

Zb. - zbierka zákonov

Z. z.   - zbierka zákonov

2.2   DEFINÍCIE POJMOV

Zákon č. 448/2008 Z. z., definuje tieto základné pojmy o sociálnych službách :

Sociálna služba  – je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na činnosti uvedené v § 2 Vymedzenie sociálnej služby, odsek (1) písmená a) až e) zákona.  

Nepriaznivá sociálna situácia – je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo

obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy uvedené v § 2

Individuálny plán je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a komunity.

Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby.

Kľúčový pracovník  - koordinuje individuálne plánovanie, podporuje a sprevádza prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania.  

Prijímateľ sociálnej služby (ďalej len prijímateľ) - je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov poskytuje sociálna služba.


Poskytovateľ sociálnej služby (ďalej len poskytovateľ) - je za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších právnych obec resp. právnická osoba zriadená (založená) obcou alebo vyšším územný celkom (ide o verejného poskytovateľa sociálnej služby) a iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby).

III.   ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI

 • Zodpovednosť, právomoc a vzájomné vzťahy pracovníkov, ktorí riadia, vykonávajú a overujú činnosti ovplyvňujúce kvalitu, sú vymedzené v „Organizačnom poriadku“ a v pracovných náplniach jednotlivých pracovníkov podľa ich funkčného zaradenia, ktoré tvoria súčasť ich pracovnej zmluvy.  
 • Za spracovanie a vydanie tejto IS je zodpovedný „riaditeľ“ alebo ním poverený pracovník sociálneho úseku“.
 • Každý pracovník, ktorý zistí v tejto IS chybu, je povinný o nej bezodkladne informovať spracovateľa.

IV.   SOCIÁLNE SLUŽBY

 Sociálne služby v DSS – PRC vo Vranove n. T. sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.

Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

DSS – PRC Vranov n. T. s pravidlami a postupmi, vypracovanými v súlade s prílohou č. 2, zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, oboznamuje svojich zamestnancov na svojich interných poradách a školeniach a primeraným spôsobom aj prijímateľov sociálnej služby. Podmienky a náležitosti poskytovania služieb jednotlivému prijímateľovi sú stanovené v individualizovanej zmluve medzi konkrétnym prijímateľom a DSS – PRC Vranov n. T. Pri zmenách situácie prijímateľa je možné zmluvu aktualizovať písomnými dodatkami.

Poskytované sociálne služby V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba prijímateľovi, ktorý je:

a) odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo

 b) nevidiaci alebo prakticky nevidiaci a jeho stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

 4.1   POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

 DSS - PRC ako poskytovateľ sociálnej služby:  

 • poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,  

- sociálne poradenstvo,  

- sociálnu rehabilitáciu,  

- stravovanie,  

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  

- osobné vybavenie.  

 • utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
 • zabezpečuje záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť.
 • poskytuje pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov prijímateľa.

 4.1.1. Formou ambulantnej sociálnej služby: 

 a) pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb.  

4.1.2. Vecný rozsah služby:

 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. prílohy č. 3
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení.

- obslužné činnosti: stravovanie, pranie, upratovanie.

 • ďalšie činnosti: uzatváranie podmienok na:

- výdaj stravy a potravín,

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

 • záujmová činnosť:

Poskytujeme pracovnú rehabilitáciu a sociálne služby dospelým klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ale aj seniorom:

- vo vzdelávaní v prírodných vedách, ľudsko-právnych otázkach a počítačových zručnostiach,

- pracovnej terapie, arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie,

- nácvik prác v ľudovo-umeleckých zručnostiach ako sú práca s hlinou, voskom, aranžérstvo, drôtikovanie...

- záujmovo umelecká činnosť (folklórna), tanec, spev...4.2 KONANIE O ZAČATÍ POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

 Konanie o začatí poskytovania sociálnej služby v DSS - PRC prebieha v zmysle platnej legislatívy (zákona 448/2008 Z.z.), na základe Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.


 4.2.1   Konanie pred začatím poskytovania sociálnej služby:    

 • Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, doplnenú o doklady o nepriaznivom zdravotnom stave (fotokópie lekárskych vyšetrení, prepúšťaciu správu alebo lekársky nález na príslušný VÚC v mieste trvalého bydliska žiadateľa;  
 • V našom kraji je to: Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, Námestie mieru 2, 08001 Prešov;  
 • Samosprávny kraj (vyšší územný celok) vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby , na ktorú je žiadateľ odkázaný a zašle ho na adresu žiadateľa;  

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.  


4.2.2 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby

 • DSS - PRC doručenú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby zaeviduje, pridelí

jej číslo. Žiadosť musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a to najmä: meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má sociálna služba poskytovať, dátum narodenia a adresa jeho pobytu; miesto poskytovania sociálnej služby; druh a formu sociálnej služby; deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby.  

 • K žiadosti musia byť doložené prílohy v zmysle zákona 448/2008 Z.z. (toto neplatí, ak sa jedná o osobu, ktorá bude platiť   úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov - samoplatca).
 • Ak je žiadosť kompletná zodpovedný zamestnanec sociálneho úseku ju predloží na posúdenie riaditeľovi. V prípade nekompletnej žiadosti vyžiada jej doplnenie.  
 • Riaditeľ každú žiadosť posúdi a rozhodne. Rozhodnutie je žiadateľovi oznámené písomne a doručené do vlastných rúk prostredníctvom pošty alebo osobne.    
 • Občania sú do DSS - PRC prijímaní resp. zaraďovaní do poradovníka žiadateľov podľa poradia v akom bola doručená kompletná žiadosť o poskytovanie sociálnej služby. V prípade, že bola doručená nekompletná žiadosť a bolo nevyhnutné jej doplnenie, rozhodujúcim je dátum skompletizovania žiadosti.  
4.2.3.   Register žiadosti

 • V prípade, že nie je pre žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby voľné vhodné miesto a žiadateľ súhlasí, je jeho žiadosť zaradená v poradovníku žiadosti.  
 • V prípade, že žiadateľ zaradený v poradovníku žiadosti po uvoľnení miesta v zariadení neprejaví záujem o začatie poskytovania sociálnej služby alebo bez uvedenia dôvodu nenastúpi v určený deň do zariadenia je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v poradovníku žiadateľov .


4.2.4. Začatie poskytovania sociálnej služby

a) Pozvanie  

 • v   prípade, že v DSS - PRC je vhodné voľné miesto, zariadenie oznámi túto skutočnosť žiadateľovi listom (pozvaním), v ktorom uvedie dátum začatia poskytovania sociálnej služby;
 • DSS - PRC poskytne občanovi dostatočne dlhý čas (minimálne 7 dní) na vybavenie všetkých náležitosti spojených s nástupom do zariadenia;
 • v liste (pozvaní) sa uvedú všetky náležitosti potrebné k začatiu a následnému poskytovaniu sociálnej služby a to:  
 • doklady, ktoré je potrebné predložiť pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (napr. občiansky preukaz, doklady o príjme, ...);
 • nevyhnutné lekárske vyšetrenia preukazujúce, že občan potrebuje diétne stravovanie a pod;  
 • iné doklady a tlačivá potrebné k zabezpečeniu kvalitného poskytovania sociálnej služby;  

b) Prijatie

 

 • občan je spravidla prijímaný v kancelárii sociálneho pracovníka;
 • bezprostredne po príchode je s ním uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnej služby;  
 • podpíše sa súhlas občana so spracovaním osobných údajov a súhlas občana so zhotovovaním a zverejňovaním fotografií a videozáznamov;  
 • je oboznámený s domácim poriadkom zariadenia. O tejto skutočnosti sa urobí zápis, ktorý sa založí do osobného spisu prijímateľa sociálnej služby;  
 • je vypracovaný a podpísaný záznam „Prvý kontakt pri príjme do zariadenia“
 • sú mu vysvetlené možnosti úschovy v zariadení a v prípade, že prejaví o túto službu záujem je vypracovaná Zmluva o úschove;

4.2.5. Adaptačný proces 

4.2.5.1. Vstup do zariadenia sociálnych služieb predstavuje pre prijímateľa významnú životnú zmenu a môže na ňu zareagovať rôznym spôsobom, v súvislosti s jeho zdravotným stavom, typom osobnosti, vzťahmi a spôsobom komunikácie v rodine a taktiež jeho schopnosti prispôsobiť sa novým, zmeneným podmienkam.  

4.2.5.2. Vo všeobecnosti môžeme charakterizovať nasledovné fázy adaptačného procesu:  

 • Protest, revolta a hnev:

sú dôsledkom nečakaného narušenia jeho doterajšieho behu života. V takejto situácii potrebuje vyjadriť svoju frustráciu. Stáva sa, že sa prijímateľ hnevá na celý svet – na príbuzných, na personál, kolektív…. Dožaduje sa upútavať na seba pozornosť .

 • Smútok, depresia:

Počiatočné nadšenie a aktivita prvých dní sa mení na mrzutosť. Prežíva ťažkú situáciu, uzatvára sa do seba, na nič nemá chuť. Nekomunikuje a nemá záujem o aktivity v zariadení.

 • Prijatie a adaptácia:

Prijímateľ, ktorý mal možnosť prejaviť svoje emócie, sa začína so zmenou vyrovnávať. Zžíva sa s novým prostredím, kolektívom, nadväzuje s inými klientmi priateľstvá. Opäť nachádza chuť do života, pociťuje radosť z kontaktu s inými ľuďmi, z nových aktivít. Prijíma skutočnosť, že je v zariadení sociálnych služieb. Klient oveľa ľahšie a aj rýchlejšie prijíma adaptačný proces aj vzhľadom k tomu, že forma sociálnej služby je ambulantná a v jeho živote nenastávajú veľké zmeny. Prispôsobuje sa novej životnej situácii, čo mu umožňuje žiť prítomnosťou, plánovať budúcnosť a pritom využívať obohacujúce skúsenosti ponúkané aktivitami DSS – PRC. Zmena spôsobu života vyžaduje veľkú dávku schopností adaptovať sa. Výskumy uvádzajú, že na každom človeku sa v prvých 4 - 6 týždňoch pobytu odrážajú negatívne prejavy adaptácie a preto je cieľom DSS - PRC uľahčiť prijímateľovi proces adaptácie, minimalizovať stres v rámci adaptácie a dosiahnuť dobrú adaptáciu prijímateľa na nové prostredie:

- v deň prijatia do zariadenia oboznámi poverený sociálny pracovník prijímateľa so systémom poskytovania sociálnych služieb, zoznámi ho s klientmi v zariadení,  

- zamestnanci v priamom kontakte s prijímateľom ho budú vo zvýšenej miere sprevádzať v procese adaptácie, budú mu venovať viac pozornosti a času, sledovať jeho potreby a reakcie,  

- poverený sociálny pracovník využíva moderné metódy sociálnej práce a sleduje priebeh adaptácie prijímateľa, priebežne ho vyhodnocuje, pričom berie do úvahy fázu adaptačného procesu, v ktorej sa prijímateľ nachádza, v prípade potreby konzultuje s inými zamestnancami alebo odborníkmi,

- v priebehu adaptácie prebieha taktiež úzka spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľa.  

 4.2.5.3. Hodnotenie adaptácie:

 • Ako dobrá sa dá charakterizovať taká adaptácia, kedy prijímateľ spolupracuje s personálom, je vyrovnaný a veselý, nadväzuje kontakty, má záujem o činnosti a akcie, do ktorých sa rád zapája. Má záľuby, ktorým sa venuje;
 • Pri zhoršenej adaptácii prijímateľ je málo aktívny, reaguje len na výzvy, nemá priateľov, neprejavuje záujem o okolie a činnosť v zariadení. Býva podráždený, plačlivý. Nemá žiadne záľuby;
 • Nedostatočná adaptácia sa vyznačuje tým, že prijímateľ nespolupracuje s personálom, vyhýba sa kontaktom, je apatický, depresívny. Odmieta sa pohybovať, nemá záľuby a nechce sa ničomu učiť. Odmieta sa zúčastňovať na akciách a podujatiach a často končí požiadavkou na ukončenie poskytovania sociálnej služby.

4.2.6. Personálne zabezpečenie  

 • Za centrálnu evidenciu žiadosti, kompletizáciu dokladov, priebeh konania, vypracovanie zmlúv a dokladov súvisiacich so začatím poskytovania sociálnej služby zodpovedá riaditeľ;
 • Na procese adaptácie prijímateľa sa podieľajú všetci zamestnanci v priamom kontakte s prijímateľom, v rozsahu pracovných činností vyplývajúcich z pracovnej náplne.  

4.2.7. Miesto poskytovania sociálnej služby

Budovateľská 2561, 09301 Vranov nad Topľou

4.2.8. Forma poskytovania sociálnej služby

Ambulantná

4.3. SOCIÁLNA PRÁCA  

 4.3.1. Cieľ a zameranie sociálnej práce  

Sociálna práca je to aj praktická činnosť, je zameraná na predchádzanie alebo riešenie problémov v medziľudských vzťahoch, ktorá smeruje k zlepšovaniu vzájomného prispôsobovania jednotlivcov, skupín a sociálneho prostredia, v ktorom žijú; k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti s využitím potenciálu jednotlivcov, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou, bez ohľadu na vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, sociálnu príslušnosť, zdravotné postihnutie, rasu, kultúru, vierovyznanie. Opierajúc sa o vedecké poznanie ľudského správania zasahuje práve tam, kde prichádza k nezhodám v interakcii ľudí a ich okolia.  

 Praktická sociálna práca je priamym, zámerným a pripraveným kontaktom sociálneho pracovníka s   prijímateľom, skupinou alebo komunitou za účelom stanovenia sociálnej diagnózy, realizácie sociálnej terapie, sledovania a hodnotenia výsledkov poskytovanej starostlivosti. Sociálna práca v spojení so sociálnou politikou zabezpečuje sociálnu prevenciu, sociálnu ochranu, sociálnu pomoc, sociálne služby a sociálne poradenstvo.  

 4.3.2. Metódy sociálnej práce 

 V DSS - PRC sa v rámci sociálnej práce využíva taká metóda, ktorú podľa svojich schopností a možností dokáže prijímateľ zvládnuť.

 • Pozorovanie a rozhovor

sú najstaršie metódy sociálnej práce, ktoré spolu úzko súvisia a môžu poskytnúť ucelený obraz o   prijímateľovi. Počas rozhovoru, ale i pozorovaním získava sociálny pracovník informácie o súčasnom stave prijímateľa, o jeho problémoch, rodinnej situácií, príbuzných a pod. Získané informácie sa využívajú pri určení perspektívy a ďalších možnostiach prijímateľa, určení ďalších krokov pri riešení problému,

 • Povzbudenie  

 v adaptačnom procese, ale aj prijímateľ, ktorý má nejaký problém je neistý, má strach, bojí sa, že nebude akceptovaný. Zamestnanci v priamom kontakte s prijímateľom sa ho snažia povzbudiť, oceniť (pochváliť), uistiť ho, že nie je sám, ....  

 • Tréning, učenie, opakovanie, nácvik

sociálni pracovníci využívajú najmä tréning pamäti rôznymi cvičeniami, hrami, opakovaním každodenných činností a nacvičovaním pomôcť prijímateľovi zachovať alebo rozvíjať jeho zručnosti. Je to preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality, ktorý vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti klienta. Cieľom je:

využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu pamäť v každodennom živote,

stimulovať rôzne oblasti mozgu,

posilniť jednotlivé druhy pamäti,

zvýšiť sebavedomie klientov,

zvládanie techník a stratégií pre lepšie zapamätávanie,

zvýšenie schopnosti zvládať problémy každodenného života.

 • Nácvik slušného správania  

neustálym opakovaním a pripomínaním viesť prijímateľa k pravidlám slušného správania (pozdraviť, poprosiť, zaklopať na dvere, nenadávať, ...),

 • Metóda ventilácie

dovoliť prijímateľovi, aby sa vyrozprával, dať mu priestor, aby mohol hovoriť sám za seba, o svojich ťažkostiach a problémoch a tak odbúral napätie,

 • Muzikoterapia
 • prostredníctvom akustických vnemov prijímateľa stimulujeme alebo navodzujeme potrebný stav relaxácie
 • Arteterapia

umenie prostredníctvom kresby, maľby a umeleckých aktivít pomáhajú zlepšovať koncentráciu, kreativitu, vytrvalosť a priaznivo vplývajú na formovanie osobnosti prijímateľov.

 • Ergoterapia

pracovaním s rôznymi materiálmi najmä s prírodnými ako je drevo, hlina, papier a ďalšími podporujú motorické schopnosti. Pri správnej motivácii prijímateľ má efektívne naplnený voľný čas a nachádza uspokojenie a pocit potrebnosti.

 • Biblioterapia

je dôležité siahať po čítanom slove ako aj pasívne počúvať. Pokiaľ ide o jednoduché a zreteľné texty, dá sa biblioterapia rozšíriť na úroveň čítanie textu s porozumením.

 • Dramatoterapia

nácvik správania možno rozdeliť do podskupín :


Hranie rolí – ak prijímateľ nemá adekvátne správanie v tej ktorej situácii, siahneme po učení hrou a to tak, že si vyskúša žiaduce správanie pod vedením sociálneho pracovníka. Po tomto tréningu si lepšie osvojí vhodné správanie. Hranie rolí je učenie formou dramatizácie a nácviku.

Modelové situácie - je to učenie prostredníctvom cielene pripravovaných situácií, ktoré majú objasniť prijímateľovi ako sa správať v jednotlivých rolách napr: ukážeme si správanie sa v reštaurácii…

Šoková terapia – je to metóda, ktorá má prijímateľa uistiť v tom, že jeho správanie nie je prijateľné, napr: urobíme nahrávku afektovaného správania prijímateľa v skupine na mobil a video pustíme skupine. Takto by malo dôjsť k reálnemu náhľadu prijímateľa na seba samého. Poznámky zo strany skupiny spôsobia pozitívny šok a uvedomenie sa.

Metóda povzbudenia -ak je prijímateľ v neistote, napätý a nevie, či bude akceptovaný, je potrebné prijímateľa povzbudiť, oceniť jeho prvý krok a uistiť ho, že jeho problémy budú vyriešené. Táto metóda je vhodná pri mlčanlivých, introvertných prijímateľoch.


Realitná metóda - cieľom je viesť prijímateľov k tomu, aby jednali realisticky, aby hodnotili svoje správanie (či je správne, alebo nesprávne), či je v súlade so spoločenskými a právnymi normami. Je potrebné vhodným prístupom pomôcť prijímateľovi akceptovať reálny svet a uspokojiť jeho potreby.


Metóda ventilácie - prijímatelia prichádzajú individuálne za sociálnym pracovníkom, kľúčovým pracovníkom alebo pracovníkom, ktorému dôverujú, aby mohli hovoriť o svojich ťažkostiach. Ak vo svojom okolí nemajú človeka, ktorému by o nich povedali a potrebujú tzv. ventilačnú konzultáciu, čím sa odbúra napätie zo stresovej situácie.


 • Metóda práce s rodinou prijímateľa

-   interview s prijímateľom o situácii v rodine

- analytický rozhovor s rodičmi za účelom písania kazuistiky

 • Myšlienkové mapy prijímateľa

navodzovaním otázok prijímateľ sám odpovedá na rôzne otázky života, pričom každý prijímateľ má otázky šité na mieru

 • Metóda podpory orientovanej na sebarealizáciu

tvorba individuálneho plánu prijímateľa – cieľom je skvalitniť pobyt prijímateľa v zariadení s prihliadaním na individuálne potreby a záujmy prijímateľa.


4.3.3. Dokumentácia  

 Dokumentácia je rozdelená na dve časti osobný spis prijímateľa a dokumentácia o individuálnom plánovaní a realizácií starostlivosti.  

 • Osobný spis prijímateľa sociálnej služby obsahuje najmä:  

- osobné údaje o prijímateľovi sociálnej služby,  

- súhlas so spracovaním osobných údajov,

- zmluvu o poskytovaní sociálnej služby,

- doklady o príjme a majetku,

- doklady o sociálnej odkázanosti,

- konanie o umiestnení a doklady o začatí poskytovania sociálnej služby,

- doklady o príjme a majetku spoločne posudzovanej osoby/osôb,

- rôzne iné doklady a zápisy súvisiace s poskytovaním sociálnej služby.


 • dokumentácia o plánovaní, realizácií starostlivosti a individuálnom plánovaní obsahuje:

- záznamy o priebehu adaptácie,

- formuláre pre zaznamenanie osobných cieľov prijímateľa,

- plán starostlivosti, jeho hodnotenie a aktualizáciu,  

- individuálny plán, jeho hodnotenie a aktualizáciu,

- mesačné prehľady o realizácií,

- záznam a hodnotenie starostlivosti,

Na zdokumentovanie jednotlivých činnosti využívajú zamestnanci pomocné evidencie, kde pravidelne zaznamenávajú všetky osobné údaje a skutočnosti týkajúce sa poskytovania sociálnej služby, úhrady ako aj realizáciu jednotlivých činnosti a plánov pre každého prijímateľa zvlášť,  

Na zdokumentovanie jednotlivých terapií využívajú sociálni pracovníci pomocnú evidenciu, Individuálny plán a   Plán starostlivosti, kde pravidelne zaznamenávajú realizáciu terapií pre každého prijímateľa zvlášť, minimálne jedenkrát polročne hodnotia jej priebeh a v prípade potreby uvádzajú aj iné závažné skutočnosti týkajúce sa sociálnej terapie. Záznam a hodnotenie starostlivosti.

 


4.3.4. Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby 


Na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnych služieb sa v DSS – PRC Vranov n. T. sa používajú metódy, postupy a techniky sociálnej práce a iných vedných disciplín, ktoré zodpovedajú poznatkom humánne orientovaných vied a sú používané cielene a transparentne na zabezpečenie holistického prístupu ku prijímateľovi, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.

Odborní pracovníci sa pomocou samovzdelávania a účasťou na seminároch a školeniach zoznamujú s najnovšími poznatkami o práci s prijímateľmi sociálnej služby.


4.3.5. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby


Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby patrí medzi odborné činnosti podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z .z. o sociálnych službách. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne jednom až troch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých posudzovaných činností sama (tzv. Barthelovej index). Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa realizuje v priestoroch budovy ZPMP Vranov n. T. ambulantne a individuálnych potrieb prijímateľa.

Pomoc pri odkázanosti sa poskytuje pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra, úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí a pri úkonoch dohľadu. Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby vykonáva odborne vzdelaný personál, podľa odborných postupov a individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby domova sociálnych služieb.


4.3.6. Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení


 Ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa starostlivosť o klienta, ktorá zohľadňuje jeho potreby v súvislosti s jeho zdravotným znevýhodnením.

Ošetrovateľská starostlivosť sa realizuje v priestoroch budovy DSS -PRC Vranov n. T. v čase prítomnosti prijímateľa sociálnych služieb v zariadení a podľa individuálnych potrieb prijímateľa. Fyzioterapia: S prijímateľmi sa snažíme nacvičovať sed, stoj, ako i chôdzu s rôznymi pomôckami. V zariadení využívame relaxačné masážne kreslo, ktoré slúži na zlepšenie motoriky, zníženie bolestivosti, na zvýšenie svalovej sily a rozsahov pohyblivosti. Okrem toho využívajú naši prijímatelia v sprievode zamestnancov prechádzky do blízkeho okolia, čím sa dostávajú aj do širšej komunity a trávia čas na čerstvom vzduchu.


V. SOCIÁLNE PORADENSTVO


Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Úlohou sociálneho poradenstva je zabezpečiť kvalifikované posúdenie povahy problému záujemcu o poskytovanie sociálnej služby, prijímateľa, prípadne jeho rodiny a poskytnúť mu základné informácie o možnostiach riešenia problému v rámci sociálnych služieb, odporúčanie a sprostredkovanie odbornej pomoci, ako aj iných foriem a druhov sociálnych služieb, zorientovať ho v problematike a hľadať ďalšie riešenia jeho situácie, aby sa znižovalo riziko úplnej závislosti príjemcu služby alebo jeho rodiny na poskytovanej sociálnej službe.


Priebeh sociálneho poradenstva:

Sociálny pracovník bezprostredne po oboznámení sa s problémom prijímateľa:

 • posúdi povahu problému, zisti príčinu jeho vzniku a charakter problému,
 • poskytne informácie o možnostiach riešenia problému a odbornú pomoc,
 • podľa potreby odporučí alebo sprostredkuje prijímateľovi ďalšiu odbornú pomoc.

O sociálne poradenstvo môže prijímateľ alebo jeho opatrovník alebo príbuzný požiadať kedykoľvek i v priebehu poskytovania služby.

Základné sociálne poradenstvo sa poskytuje aj bez žiadosti prijímateľa, ak sociálna pracovníčka na základe povahy problému posúdi, že je potrebné. Sociálni pracovníci DSS – PRC Vranov n. T. poskytujú informácie a základné sociálne poradenstvo nielen záujemcom o poskytnutie sociálnej služby v našom zariadení, naším prijímateľom, ale i všeobecné informácie a poradenstvo pre ľudí, ktorí potrebujú sociálnu pomoc. Základné sociálne poradenstvo je možné poskytnúť aj inému občanovi ako záujemcovi o poskytnutie služby, pokiaľ o to požiada. Poskytnutie základného sociálneho poradenstva je bezplatné.

Základné sociálne poradenstvo vykonáva sociálna pracovníčka a sociálny diagnostik. Činnosti sociálnych pracovníčok v oblasti sociálneho poradenstva:

Sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom:

 • posudzovanie sociálnej situácie klienta,
 • orientačná klasifikácia problému klienta,
 • poskytovanie základných informácií prijímateľovi a/alebo rodinnému príslušníkovi o možnostiach riešenia problému,
 • odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci,
 • oboznamovanie s internými predpismi platnými pre prevádzku zariadenia,
 • - informovanie a vysvetlenie obsahu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, dodatkov k zmluve, -poskytovanie kvalifikovaných informácií a rád klientovi,
 • - pomoc klientovi pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív a pod.

 O poskytovaní sociálneho poradenstva vedie sociálna pracovníčka záznamy: Záznam z poskytovania sociálneho poradenstva. Tieto záznamy eviduje sociálna pracovníčka v elektronickej podobe a v písomnej podobe zakladá do obalu záznamov z poskytovania sociálneho poradenstva klientom.


VI. SOCIÁLNA REHABILITÁCIA


Cieľom sociálnej rehabilitácie v DSS - PRC je rozvoj:

 • samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, návykov pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, jedenie, používanie kompenzačných pomôcok a pod.),  
 • základných sociálnych zručnosti: nadviazať rozhovor, vyjadriť svoj názor, vedieť počúvať iných, vedieť požiadať o pomoc, vedieť využívať informácie, vedieť sa rozhodnúť čo chcem (ako chcem tráviť voľný čas); naučiť prijímateľa poznávať hodnotu peňazí, nakupovať, zabezpečovať si niektoré potreby sám a pod.,  
 • komunikačných zručnosti: naučiť prijímateľa hovoriť k veci, obsahovo zrozumiteľne, pragmaticky, vytvoriť primeraný očný kontakt, ovládnuť nevhodné prejavy verbálnej i neverbálnej komunikácie.

Metódy a formy sociálnej rehabilitácie  

 • Komunikácia v skupine – prijímateľ má možnosť naučiť sa vyjadriť svoj názor, spokojnosť alebo nespokojnosť v jemu známej komunite (pocit bezpečia). Takáto komunikácia pomáha zlepšovať komunikačné schopnosti, ktoré sú vplyvom postihnutia zhoršené.  
 • Nacvičovanie, opakovanie – prijímateľ sa neustálym opakovaním v rámci svojich možnosti učí byť samostatným (nakupovanie, telefonovanie, niektoré úkony sebaobsluhy a pod.).  

 Formy sociálnej rehabilitácie – skupinové a individuálne.

Sociálna rehabilitácia v DSS - PRC prebieha na základe individuálnych potrieb prijímateľov.   Dokumentácia o plánovaní a priebehu sociálnej rehabilitácie, ako aj jej hodnotenie sú súčasťou individuálneho plánu a plánu starostlivosti o prijímateľa. Inštruktori sociálnej rehabilitácie vedú operatívnu evidenciu o plánovaní a   realizácií sociálnej rehabilitácie . Na zdokumentovanie jednotlivých činnosti využívajú plán starostlivosti, kde pravidelne zaznamenávajú realizáciu sociálnej rehabilitácie pre každého prijímateľa zvlášť. 

Sociálna rehabilitácia prebieha v priestoroch ZPMP Vranov n. T.. Realizuje sa v priebehu celého pracovného dňa, skupinová sociálna rehabilitácia prebieha podľa harmonogramu činností.

Sociálnu rehabilitáciu v DSS – PRC Vranov n. T. vykonávajú inštruktori sociálnej rehabilitácie v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi a ostatnými zamestnancami sociálneho úseku. Koordináciu výkonu poskytovania sociálnej rehabilitačnej činnosti vykonáva inštruktor sociálnej rehabilitácie. Poskytovanie sociálnej rehabilitácie je v súlade s individuálnym plánom klienta. Pri každej činnosti sú zodpovední zamestnanci povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia. Dbať na bezpečnosť prijímateľov s ohľadom na ich fyzické možnosti.  


VII. PRACOVNÁ TERAPIA


 7.1. Cieľ a zameranie pracovnej terapie  

 

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných schopnosti prijímateľa. Rozvoj pracovných zručností prebieha v priestoroch a okolí DSS – PRC Vranov n. T. individuálnou a skupinovou formou. Realizuje sa podľa harmonogramu činností úseku aktivačnej pracovnej činnosti. Rozvíjanie pracovných zručností sa uskutočňuje priebežne počas celého roka, ide najmä o pomocné práce v zariadení:

 • pomocné práce v kuchyni ( umývanie riadu a stolov),
 • pomocné práce na jednotlivých oddeleniach ( separácia odpadu, polievanie kvetín),
 • brigády pri úprave okolia zariadenia (vyhrabávanie, zametanie, pestovanie a polievanie kvetín)
 • individuálne a dobrovoľné vykonávanie rôznych pracovných aktivít pri úprave a výzdobe vnútorných priestorov zariadenia,
 • výroba výrobkov z rôznych materiálov, výroba vianočných a veľkonočných ozdôb a pohľadníc.

 7.2. Metódy, prostriedky a formy pracovnej terapie  

 • metódy pracovnej terapie

 -   v rámci pracovnej terapie v DSS -PRC sa využívajú základné metódy cvičenie alebo precvičovanie jednotlivých činnosti, ale aj názorná ukážka a inštruktáž, najmä v začiatočnej fáze pracovnej terapie. Zamestnanci zodpovední za pracovnú terapiu využívajú predovšetkým individuálny prístup ku prijímateľovi a   fázovanie (krokovanie) pracovných činnosti od jednoduchších k zložitejším, od krátkodobých k dlhodobejším a pod.

 • prostriedky pracovnej terapie

- sebaobsluha, domáce práce, práce pri úprave okolia DSS - PRC, pracovná činnosť (pestovanie kvetín, výroba vlastných výrobkov z rôznych materiálov, výroba vianočných a veľkonočných ozdôb, pečenie, separácia komunálneho odpadu).

 • formy pracovnej terapie

– skupinové alebo individuálne.

  7.3. Miesto a čas  

Pracovná terapia prebieha v priestoroch DSS - PRC (najmä v pracovných miestnostiach) a v jeho bezprostrednom okolí. Prijímatelia nesmú vykonávať práce v priestoroch stravovacej prevádzky a iných priestoroch so zvýšeným rizikom ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia. Pri časovom plánovaní jednotlivých činnosti je dôležitý individuálny prístup, primerané prestávky na oddych.  

Pracovná činnosť môže prebiehať počas celého dňa, najmä však v čase:    

- 09:00 - 11:00 spoločná pracovná činnosť v pracovnej miestnosti podľa harmonogramu činnosti,  

 7.4. Bezpečnosť  

 Pri každej činnosti sú zodpovední zamestnanci povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia. Dbať na bezpečnosť prijímateľov s ohľadom na ich fyzické možnosti, prijímatelia nesmú vykonávať práce ohrozujúce ich bezpečnosť a zdravie (nosenie ťažkých bremien, údržbárske práce a pod.).

 7.5. Priestorové a materiálové zabezpečenie pracovnej terapie

 Pracovné miestnosti a priestory na výkon pracovnej terapie zabezpečuje a vybavuje DSS - PRC. Materiálové zabezpečenie je čiastočne hradené aj z odpredaja výrobkov na výstavách a sponzorských darov.

 7.6. Dokumentácia

Pracovná terapia v DSS - PRC prebieha na základe individuálnych potrieb prijímateľov. Dokumentácia o plánovaní a priebehu pracovnej terapie, ako aj jej hodnotenie sú súčasťou plánu starostlivosti a individuálneho plánu. Okrem toho vedú zodpovední zamestnanci operatívnu evidenciu s menným zoznamom prijímateľov pracujúcich pri jednotlivých činnostiach a pomocnú evidenciu o plánovaní a priebehu.  

Na zdokumentovanie jednotlivých činnosti využívajú Individuálny plán a Plán starostlivosti, kde pravidelne zaznamenávajú realizáciu pracovnej terapie pre každého prijímateľa zvlášť, ergoterapueti minimálne jedenkrát polročne hodnotia jej priebeh a v prípade potreby uvádzajú aj iné závažné skutočnosti týkajúce sa priebehu pracovnej terapie.VIII. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ


 8.1.   Cieľ a zameranie záujmovej činnosti  

 Záujmová činnosť prijímateľov sociálnych služieb je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.  

Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť pre prijímateľov DSS - PRC hodnotné prežívanie ich kultúrnych, športových a sociálnych potrieb, rozvoj ich záujmov.

Záujmová činnosť sa realizuje v súlade s ročným plánom kultúrnych činností v priestoroch a miestach konania kultúrnych, spoločenských, športových a rekreačných aktivít.

Záujmová činnosť zahŕňa hlavne návštevu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, duchovných pútí organizovaných vlastným zariadením, inými zariadeniami, mestom Vranov n. T., pozeranie filmov v spoločenských miestnostiach a prípravu vlastných akcií a vystúpení. Záujmová činnosť je organizovaná pracovníkmi úseku aktivačnej pracovnej činnosti DSS – PRC a zamestnancov ZPMP Vranov n. T.. Informácie o záujmovej činnosti klientov sú zaevidované v v zošitoch týždenných plánov a realizácie činnosti pracovníkov úseku aktivačnej pracovnej činnosti a vo vyhodnotení ročných plánov.


 8.2. Prostriedky a formy záujmovej činnosti

 • prostriedky

spoločenské hry, šport, vychádzky, výlety, zábava, posedenia, súťaže, stretnutia s inými ľuďmi alebo skupinami, umelecké činnosti (divadlo, spev), pasívna resp. aktívna účasť na rôznych vystúpeniach, čítanie dennej tlače alebo kníh, sledovanie TV a videa, pomoc a podpora pri realizácií duchovných (náboženských) potrieb prijímateľov.

 • formy

skupinové, individuálne.


 8.3. Miesto a čas

 DSS - PRC má na realizáciu záujmovej miestnosti zriadenú viacúčelovú spoločenskú miestnosť. Záujmová činnosť sa spravidla realizuje v týchto priestoroch, ale v prípade potreby je možné využiť aj priestor jedálne, pracovnej miestnosti alebo iný vhodný priestor. Záujmová činnosť sa realizuje podľa harmonogramu v čase od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00. Pri výletoch, rôznych celodenných podujatiach, súťažiach alebo podujatiach organizovaných iným organizáciami sa čas nevymedzuje.

 8.4. Bezpečnosť a zabezpečovanie záujmovej činnosti

Pri každej činnosti sú zodpovední zamestnanci povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia. Pre aktivity organizované mimo areál DSS - PRC je nutné vypracovať zoznam prijímateľov, ktorí sa aktivity zúčastnia; zabezpečiť dohľad a sprevádzanie primeraným počtom zamestnancov, zabezpečiť stravovanie.

 


IX. INDIVIDUÁLNY PLÁN


9.1. Cieľ individuálneho plánu  

 Individuálny plán je písomný záznam o plánovaní, priebehu a hodnotení poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa. Vychádza z individuálnych potrieb, schopnosti a cieľov prijímateľa a zabezpečuje udržiavanie osobnosti prijímateľa ako aj jeho rozvoj, hlavne zvyšovanie samostatnosti pri hygiene, sebaobslužných činnostiach, rozvoj pracovných schopností a zručností, rozvoj záujmov a komunikačných schopností.

Individuálny plán je nástrojom na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami DSS – PRC Vranov n. T. .

Účasť na individuálnom plánovaní je slobodnou voľbou prijímateľa sociálnej služby. Zmyslom tvorby individuálneho plánu každého prijímateľa sociálnej služby je zvyšovať jeho sebestačnosť a zároveň znižovať jeho závislosť na poskytovanej sociálnej službe, udržať prijímateľa sociálnej služby aspoň na takej mentálnej a fyzickej úrovni, na akej do nášho zariadenia prišiel, podporovať jeho zdravie a duševnú pohodu. Zodpovední pracovníci DSS – PRC Vranov n. T. (kľúčoví pracovníci a pracovníci zastupujúci kľúčového pracovníka) plánujú, realizujú a hodnotia priebeh poskytovania sociálnej služby s ohľadom na osobné ciele a možnosti každého prijímateľa v súlade s internou smernicou.


 9.2.   Vypracovanie individuálneho plánu

Individuálny plán sa vypracováva pre každého prijímateľa zvlášť do 3 mesiacov odo dňa začatia poskytovania sociálnej služby, pričom sa použije formulár pre zaznamenávanie osobných cieľov prijímateľa, ktorý obsahuje meno a priezvisko prijímateľa, dátum narodenia, dátum spracovávania, želania a potreby prijímateľa, jeho zdroje, osobné ciele a pod. Individuálny plán prijímateľa vypracováva kľúčový zamestnanec.  

 9.3. Postup pri realizácii individuálneho plánu

 • na základe rozhovoru s   prijímateľom a jeho rodinou

jeho želaniami, potrebami a pozorovaním sa definuje osobný cieľ prijímateľa, ktorý vychádza z reálnych možností, personálneho a materiálno-technického vybavenia zariadenia,

 • popíšu sa zdroje prijímateľa

činnosti, ktoré zvláda sám a ktoré vedú k naplneniu cieľa a určia sa jednotlivé kroky k naplneniu osobného cieľa,

 • realizácia prebieha podľa plánu činnosti.

 9.4. Hodnotenie individuálneho plánu:

 • mesačne

na základe záznamov o   realizácií . Záznam o realizácií, rozhovorov a pozorovaní. Hodnotenie vypracovávajú terapeuti resp. zamestnanci poverení realizáciou jednotlivých cieľov.

 • polročne

 na základe rozhovoru s prijímateľom, pozorovaním a záznamov. Hodnotenie vypracováva terapeut resp. zamestnanec, poverený realizáciou cieľa, ktorý vo svojom hodnotení navrhuje nové postupy resp. zmeny jednotlivých krokov.

 • ročne

prebieha komplexné hodnotenie individuálneho plánu, na ktorom spolupracujú všetky zainteresovaní zamestnanci. Na základe podkladov sa v prípade potreby vykoná zmena zvolených postupov a metód alebo sa zmení cieľ. Hodnotenie sa vypracováva na stretnutí podporného tímu a jeho výstupom je zápis o realizácií resp. zrealizovaní osobného cieľa.

9.5. Stupne hodnotenia  

 • rozvoj
 • stagnácia
 • regres

 9.6. Závery alebo odporúčania

 • cieľ splnený
 • cieľ nesplnený a odporúčame  
 • v cieli pokračovať
 • cieľ upraviť  
 • stanoviť nový cieľ


X. SOCIÁLNA DIAGNOSTIKA


Zisťovanie, hľadanie pr