Cenník služieb    
DSS-PRC

Odborné činnosti:

  • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby 0,- Eur/deň
  • Základné sociálne poradenstvo 0,- Eur/deň
  • Sociálna rehabilitácia 0,- Eur/deň
  • Pracovná terapia 0,- Eur/deň
  • Výchova 0,- Eur/deň

Obslužné činnosti:

  • Stravovanie 4,30 Eur/deň
  • Upratovanie 0, Eur/deň
  • Poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnej služby v spoločných priestoroch. 0,Eur/deň

 Ďalšie činnosti:

  • Vzdelávanie. 0,- Eur/deň
  • Záujmová činnosť. 1,20,- Eur/deň

Stravná jednotka – platba sa účtuje na začiatku nasledujúceho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac, podľa celkového počtu odobraných jedál.

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za odborné, obslužné a záujmové činnosti iba v čase svojej prítomnosti. Vykonávanie iných činností a suma za ich úhradu je obsahom a predmetom osobitej zmluvy.

 Cenník nadobúda účinnosť od 1.10.2022

 Mgr. Anna Jankivová  

Štatutárna zástupkyňa
Aktuálny rozpis poplatkov 

poplatky.pdf