Aké služby poskytujeme

O ZPMP Vranov nad Topľou

ZPMP vo Vranove n.T. prevádzkuje Domov sociálnych služieb – Polyfunkčné rehabilitačné centrum a chránenú dielňu na výrobu keramických, reklamných a darčekových predmetov, v ktorej zamestnáva ľudí s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia.

Služby

Zákon o sociálnych službách ustanovuje konkrétne služby a podmienky, podľa ktorých naše zariadenie postupuje.

V súčasnosti poskytujeme sociálne služby:

  • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálnu rehabilitáciu;

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť fyzickú osobu k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne návyky.

A zabezpečujeme:

  • pracovnú terapiu;

V zmysle zákona o sociálnych službách je pracovná terapia (ergoterapia) odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

  • záujmovú činnosť;

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Veľkému záujmu sa tešia dramatoterapii, muzikoterapii a počítačovým zručnostiam.

V súčasnosti poskytujeme svoje služby klientom s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. Klienti zariadenia sú rozdelení do malých skupín, 3-4 klientov, v rámci ktorých vykonávajú celodenné aktivity, samozrejme so zreteľom na ich individuálne potreby. Tieto aktivity napĺňajú ich potreby a umožňujú rast a rozvoj ich potenciálu.
Zamestnávanie

Chránená dielňa je strediskom ZPMP vo Vranove n.T na ktorom sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce.

Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na našom pracovisku prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Postavenie chránenej dielne nám ÚPSVaR vo Vranove n. T. priznal v roku 2003, a to na dobu neurčitú.

Sme jedna z mála chránených dielní v SR v najkomplexnejšej a najširšej škále výroby keramiky v Prešovskom regióne. Sme maximálne flexibilní a plníme nové a atypické želania/požiadavky. Zamestnávame prevažne ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí vykonávajú pre firmy jednorazovo i pravidelne služby a práce na rovnakej profesionálnej úrovni ako zdraví ľudia. Snažíme sa zamestnať najmä ľudí, ktorí už dlhodobo nemali pracovné uplatnenie a ľudí so zdravotným znevýhodnením.