Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
 
 

Nemôže ísť v živote všetko podľa toho,
ako to chceš, ani sa nedá mať všetko,

čo chceš a tiež sa nedá vyhovieť každému,
pretože netočíme film, ale žijeme život.

                                             

autor neznámyPoslaním združenia je pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím zaradiť sa do spoločnosti zdravých spoluobčanov prípravou takých aktivít a programov, ktoré umožnia ľuďom s mentálnym postihnutím rozvoj ich sociálnych, komunikačných a manuálnych zručností.
Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov zriaďuje ZPMP vo Vranove nad Topľou modelové zariadenia sociálnej starostlivosti, hospodárske, pracovné, vzdelávacie, školiace a rehabilitačné. Prvoradým cieľom našich aktivít nie je dosiahnutie zisku,
ale zlepšenie a skvalitnenie života ľudí s postihnutím.

Toto poslanie je dlhodobé a smeruje k tomu, aby sa občania s mentálnym a kombinovaným postihnutím nestali iba celoživotnými pacientmi celoročných sociálnych ústavov, na ktorých spoločnosť celý život dopláca, ale aby sa za aktivnej účasti nás všetkých z týchto ľudí stali plnohodnotní občania prinášajúci tejto spoločnosti ekonomický a morálny profit.

 

Mgr. Anna Jankivová

predsedníčka a štatutárna zástupkyňa

Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. 
Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť.
Viac ako rozum potrebujeme láskavosť
a miernosť.  
Bez toho zvlčíme a stratíme všetko."

CHARLIE CHAPLIN

 
Snahou ZPMP je začleňovať ľudí do kolektívu, zamestnávať ich, aby sa učili robiť nové veci, snažíme sa im uľahčiť a spríjemniť ich neľahký život. Niekedy to ide ľahko, inokedy si to vyžaduje veľa síl.
Ani pre naše združenie existencia nie je samozrejmá. Musíme zvádzať množstvo zápasov, aby sme mohli byť
a aby sme mohli napĺňať náš cieľ.
 
Projekty  2016
Aj v roku 2016 ZPMP vo Vranove n.T. žiadosť na tri projekty. Nadácia Tesco – Grant nadácie Tesco pomohol zlepšiť priestorové a materiálové vybavenie ZPMP vo Vranove n.T. tvorivých dielni v oblasti ľudovej výroby (keramikárstvo, sviečkarstvo, pletenie a tkanie).
Účastníci projektu v priebehu aktivít taktiež navštívili múzeum a skanzen v Bardejove. Medzi seniormi DS Vravka a klientmi ZPMP vzniklo silné puto, ktoré položilo základy úzkej spolupráce aj v roku 2017.  
Spoluprácou s Tesco vo Vranove nad Topľou aj so SHR sme uskutočnili vianočnú verejnú zbierku.
K úspechu projektu veľkou mierou prispeli hlavne zamestnanci TESCO Vranov n. T., s ktorými ZPMP aj naďalej spolupracuje pri charitatívnych akciách.  Nadácia SLSP - Počas projektu sme zrealizovali návštevu ľudových remesiel v Michalovciach, kde sa klienti oboznámili s prácou a životom našich predkov. Pripravili sme tvorivé dielne v oblasti keramikárstva, sviečkarstva, tkáčstva a originálnych darčekových predmetov do ktorých sa zapojilo 15 ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a 15 seniorov. Uskutočnili sme besedu medzi ľuďmi s postihnutím a seniormi, na ktorej seniori spomínali na časy svojej mladosti. Medzi týmito dvoma skupinami vzniklo silné puto a dobrá spolupráca, ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Prostriedky z grantu boli použité na zakúpenie materiálu do tvorivých dielna a na návštevu múzea.Nadácia Granvia – rekonštrukcia vnútorných priestorov našej budovy. Začali sme s nimi až v roku 2017.

Poďakovanie našim sponzorom

Chceme sa úprimne poďakovať všetkým sponzorom,  dobrovoľníkom a ďalším priaznivcom, ktorí nám v priebehu roka 2015 prispeli či
už materiálne, finančne, ale aj svojim voľným časom a cennou radou.

Najväčší odberatelia v roku 2015:

Knudsen Plast, s.r.o.
Uniplast, s.r.o.
Helena Vožňáková ART diela
Pavol Staško - MomaxVravka, n.o.
Agrotrade Zelená lagúna, s. r. o.
Sponzori a podporovatelia roku 2016:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
vo Vranove nadTopľou
Prešovský samosprávny kraj, sociálny odbor
Slovenská humanitná rada
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Tesco
Nadácia Granvia

Kontakt

 
Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím
vo Vranove n. T.

Budovateľská 2561
Vranov nad Topľou
09301

Tel.:     +421 57 4884 350
e-mail: zpmpvt@gmail.com
 web:      www.zpmpvt.sk

IČO: 319 59270
DIČ: 2020 641 601
Bankové spojenie: VUB a.s.
číslo účtu: 152 198 3553 / 0200
IBAN SK72 0200 0000 0015 2198 3553